รายการจองห้องประชุม

 
 
เวลาเริ่มประชุม รายละเอียด จำนวนผู้เข้าประชุม QRcode
08:15 - 20:00
หัวข้อ : KM ด้านการสำรวจน้ำบาดาล
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)
หน่วยงาน : สำนักบริหารกลาง ส่วนฝึกอบรม

50
13:30 - 17:00
หัวข้อ : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 11/2564
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 2
หน่วยงาน : กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

25
09:00 - 12:00
หัวข้อ : ประชุมการทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย ผลผลิต /โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดฯ
สถานที่ : ห้องประชุมที่ 3 (Conference)
หน่วยงาน : กองแผนงาน

15
13:30 - 17:00
หัวข้อ : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 11/2564
สถานที่ : ห้องประชุมที่ 3 (Conference)
หน่วยงาน : กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

25