รายการจองห้องประชุม

 
 
เวลาเริ่มประชุม รายละเอียด จำนวนผู้เข้าประชุม QRcode
13:30 - 15:30
หัวข้อ : พิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถานที่ : ห้องประชุมที่ 3 (Conference)
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

8
10:00 - 16:30
หัวข้อ : ประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะและรับฟังรายงานความหน้าครั้งที่ 1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2
หน่วยงาน : กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

10