ปฎิทินการประชุม (รวม)

09:30 น. การพัฒนาแอปพลิเคชัน Badan4Thai

09:30 น. การประชุมหารือเพื่อคัดเลือกโครงการเพื่อสำรวจความพึงพอใจ

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

08:30 น. ทดสอบระบบ จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์

08:30 น. ทดสอบระบบ จัดเตรียมระบบห้องประชุมออนไลน์

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ เพื่อความมั่นคงของครอบครัว ครั้งที่ 3/2565

14:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 5/2565

09:00 น. ประชุมรับฟังแนวทางการประเมินผลลัพธ์ผลกระทบ

10:00 น. ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

10:00 น. ให้ข้อมูลโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ฯ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้สามัญพิเศษ ครั้งที่ 3/2565

09:30 น. ประชุมสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

08:00 น. จัดทำระบบ

10:00 น. ประชุมบุคลากรสำนักพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2565

17:15 น. ประชุมหารือ (อทบ)

14:00 น. ประชุมหารือ (อทบ)

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 10/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 12/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

10:00 น. ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด open data

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ

08:00 น. ปรับปรุงระบบ

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ

13:30 น. คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุน

09:30 น. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

08:00 น. คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่่ 13/2565

09:00 น. โครงการตรวจสุขภาพ

10:00 น. การพัฒนาแอปพลิเคชัน Badan4Thai

09:00 น. ประชุมสมาคมอุทกธรณีวิทยา​

13:00 น. การพัฒนาแอปพลิเคชัน Badan4Thai

09:00 น. IT

13:00 น. ประชุมปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน 2565

13:30 น. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

13:00 น. การประชุมหารือตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีบัญชี 2566

06:00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบสวน (ลับ)

09:00 น. คณะกรรมการพิจารณากรอบการสั่งสมประสบการณ์ข้าราชการผู้มีผบสัมฤทธิ์สูง

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้โครงการพิเศษ ครั้งที่ 1/2565

13:00 น. ประชุมชี้แจง KPI ปี 2566 องค์ประกอบที่ 2

10:00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

06:00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบสวน (ลับ)

05:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณี ระดับชำนาญการ

14:00 น. ประชุมหารือสำนักภายใต้การกำกับดูแลของ รอง อทบ.ยงยุทธ

10:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

09:00 น. ลับ

09:00 น. ลับ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2565

09:30 น. การประชุมคณะทำงานดำเนินการตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและกำกับดูแลธรรมาภิบาลของ ทส.

08:30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักธรณีวิทยา ระดับชำนาญการ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจับรับพัสดุการจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมาย

14:15 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 6/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจับรับพัสดุการจ้างเหมาบริการงานด้านวิเคราะห์นโนบายฯ

14:30 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 6/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:30 น. แนะนำเครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำ

08:00 น. คณะกรรมสอบแข่งขันเพื่่่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 9/2565

11:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 9/2565

16:30 น. การประชุมการเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ขนาดใหญ่ ระยะที่ 3)

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 10/2565

10:00 น. ตรวจรับงานงวดที่ 2 การจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ผลก

08:30 น. คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบ HiPPS

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2565

13:30 น. ประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณี ระดับชำนาญการ

13:00 น. ประชุมเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

08:00 น. คณะกรรมสอบแข่งขันเพื่่่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองขอ

13:30 น. ประชุมหารือ การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชกรของส่วนราชการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต

09:00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมงบกลางและงบกองทุน

08:30 น. การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำหนดกรอบแนวทาง ปี 2566

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 9/2565

14:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับชำนาญงาน

08:30 น. ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 16

14:15 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2565

09:00 น. เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานกับ สตง.

09:00 น. เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานกับ สตง.

09:00 น. เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานกับ สตง.

09:00 น. เปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานกับ สตง.

13:00 น. ปิดตรวจโครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนในพื้น

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุการจัดจ้างทำรายงานประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (Annual Report 2021)

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09:30 น. ประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านน้ำบาดาลเพื่อบริการประชาชน (Badan4Thai)

13:30 น. ประชุมเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติ

10:00 น. หารือ MOU กับจีน

08:00 น. รายงานตัว

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2565

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2565

10:00 น. การประชุมพิจารณาตัดสินรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่น

09:00 น. ประชุม ค.ต.ป.ทส. ชุดที่8 ครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 8/2565

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 14/2565

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565

14:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจับรับพัสดุการจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมาย

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 17/2565

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 16/2565

10:00 น. การประชุมพิจารณาตัดสินรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่น

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 8/2565

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 4

06:30 น. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

06:30 น. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13:15 น. ประชุมเตรียมงาน การประชุมวิชาการน้ำบาดาล

08:15 น. ประชุมเตรียมงาน การประชุมวิชาการน้ำบาดาล

10:00 น. ประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะและรับฟังรายงานความหน้าครั้งที่ 1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

10:00 น. สำนักเลขานุการ APTERR เข้าเยี่ยมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

10:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ

09:00 น. ประชุมบุคลากรสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมตรวจรับจ้างเหมาบริการงานด้านการวางแผนฯ

13:30 น. พิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

09:00 น. ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรน้ำ

09:00 น. ประชุมบุคลากรสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. การประชุมคณะทำงานติดตามหนี้ค้าง

09:00 น. การประชุมคณะกรรมการน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

10:00 น. ประชุมส่งมอบงานคณะกรรมการบริหารสมาอุทกธรณีวิทยาไทย

16:00 น. ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง

08:30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 9/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 8/2565

13:00 น. การประชุมหารือการนำเข้าอุปกรณ์ เพื่อใช้โครงการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ชั้นหิน

08:00 น. รายงานตัว

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่อ

07:30 น. ประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

08:00 น. สอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมหารือการลงพื้นที่ออกตรวจ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

09:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายด้านทรัพยากรน้ำ

10:00 น. ลับ

09:00 น. สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ

13:45 น. ประชุมผู้บริหาร ทบ. ครั้งที่ 7/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2565

09:00 น. ประชุมหารือพิจารณากรณีอุทรณ์การจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะรถยนต์โครงการเสริมสร้างฯ65

12:15 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ

09:30 น. การประชุมคณะทำงานดำเนินการตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและกำกับดูแลธรรมาภิบาลของ ทส.

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักธรณีวิทยา ระดับชำนาญการ

08:00 น. สอบสัมภาษณ์พนักงานกองทุน

09:30 น. ประชุมตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 7/2565

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 7/2565

09:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

09:00 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

09:30 น. ร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ

13:30 น. ประชุมหารือเกี่ยวกับการชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลผ่านช่องทางเคาเตอร์เซอ

09:00 น. ประชุม ค.ต.ป.ทส. ชุดที่ 8 ครั้งที่ 7/2565

13:30 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 5/2565

09:30 น. การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

16:30 น. อทบ เป็นวิทยากรบรรยาย

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ประชุมหารือสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

14:00 น. ประชุมตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการงานด้านการวางแผนฯ

13:30 น. การประชุมติดตามงานสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 15/2565

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 13/2565

13:00 น. ประชุทคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 7/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2565

09:30 น. ประชุมหารือภาคีเครือข่าย

13:15 น. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 2 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลอุทธรณีวิทยาในรูปแบบสามมิติ

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3

14:15 น. ประชุมเตรียมความพร้อมภาคีเครือข่าย

08:00 น. การรายงานตัว

15:30 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 4/2565

08:30 น. อบรมการใช้งานชุดสูบทดสอบปริมานน้ำเพื่อประมาณคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นน้ำบาดาลแบบชุด

08:30 น. ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 1

08:30 น. ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 1

08:30 น. ประชุมโครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ DSS

08:30 น. ติดตามงานโครงการพระราชดำริ

09:30 น. หารือสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

14:00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย

08:45 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

09:00 น. หารือแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนที่น้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

13:00 น. เตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

09:00 น. ประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์

13:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 6/2565

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 6/2565

13:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2565

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

08:00 น. รายงานตัวพนักงานราชการ

15:45 น. ทดสอบระบบ

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 13/2565

09:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 12/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลขนาดใหญ่

10:00 น. ประชุมบุคลากรสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

14:00 น. ประชุมเตรียมการจัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2565

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2565

08:30 น. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:30 น. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:30 น. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:30 น. ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพ

08:30 น. ประชุมตรวรราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 14

08:30 น. ประชุมตรวรราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 14

13:45 น. ประชุมตรวรราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 14

13:00 น. การประชุมเข้าพบหารือจาก DHI

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 12/2565

10:00 น. ประชุมตรวจรับงานจ้าง

14:00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมภาคีเครือข่ายฯ

15:00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

14:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจัดจ้างเก็บเอกสารต่อเนื่อง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 445 กล่อง

09:00 น. ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

08:30 น. สตง. ตรวจสอบ

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ภายใต้โครงการเสริมสร้างฯ ครั้งท

14:00 น. ประชุมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

14:00 น. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมาย

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ภายใต้โครงการเสริมสร้างฯ ครั้งท

16:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ภายใต้โครงการเสริมสร้างฯ ครั้งท

10:00 น. ประชุมตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการงานด้านการวางแผนฯ

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 9/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ภายใต้โครงการเสริมสร้างฯ ครั้งท

10:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 2/25625

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

14:00 น. การประชุม คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็น “เพชรจร

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 7/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 6/2565

10:00 น. ประชุม อ.ก.พ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเงินประจำตำแหน่ง

14:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 11/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/2565

09:00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์แผนวิสาหกิจการประปานครหลวง

13:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรกน้ำรายภาค

05:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการน้ำบาดาลนานาชาติ

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2565

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2565

15:30 น. ลับ

09:00 น. ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ

09:00 น. ประชุมหารือการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าใช้น้ำบาดาล ฯผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส

09:30 น. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในกรทะรวง ทส.ครั้งที 1/ 2565

13:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2565

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

09:30 น. ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานโครงการ ภายใต้ความรับผิดชอบของ สสป.

09:00 น. ประชุมปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน 2565

09:00 น. ประชุมปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน 2565

08:30 น. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ฯ ครั้งที่ 2/

08:30 น. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ฯ ครั้งที่ 1/

09:00 น. คณะกรรมการพิจารณาจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 11/2565

09:00 น. คณะกรรมการพิจารณาจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์

09:00 น. ประชุมหารือจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ

09:00 น. ประชุมหารือจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ

09:00 น. ประชุมพิจารณาการนำเสนอรายงานแผนการดำเนินการโครงการจัดทำระบบฐานระบบจัดทำระบบฐานข้อมูลอ

13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างข้อเสนอการปรบโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

09:30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเสนอโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:30 น. ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานโครงการ ภายใต้ความรับผิดชอบของ สสป.

09:30 น. การประชุมเพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

14:00 น. การประชุมเพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12:30 น. ติดตามประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเย

08:00 น. คณะกรรมการวิชาการน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2565

13:00 น. สอบแข่งขัน

07:00 น. สอบเพื่่อวัดความรู้ความสามารถที่่่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

14:00 น. ประชุมตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการฯ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 6/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 5/2565

15:30 น. ประชุมการปรับปรุงพัฒนาระบบการบรหารจัดการน้ำ

09:30 น. ประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

13:00 น. แก้ไขระบบ 2

13:00 น. ประชุมทดสอบระบบ

12:00 น. คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบ HiPPS

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ ชำนาญการพิเศษ

03:00 น. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

09:00 น. ประชุม อ.ก.พ. 2/2565

09:00 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างปรับปรุงกรอบการยกร่างกฎหมายการใช้น้ำอย่างประหยัดและการใ

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมิน

11:00 น. ประชุมตรวจรับงานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียน

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 9/2565

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 8/2565

13:00 น. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจั

18:00 น. นำเสอนระบบงาน

18:00 น. ประชุมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบสระเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินผ่านสระและฝายกั้นน้ำ (Weir

14:15 น. ประชุมระบบ meeting

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 8/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:30 น. ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

10:00 น. ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น งบกลางเพิ่มเติม 2565

09:00 น. ประชุมบุคลากรสำนักพัฒนา​น้ำบาดาล

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 5/2565

09:00 น. พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 33 และรุ่นที

09:30 น. ประชุม ค.ต.ป.ทส. ชุดที่8 ครั้งที่ 4/2565

09:00 น. ประชุมงบกลาง2565 (เพิ่มเติม)

08:30 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 4/2565

13:30 น. การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ

13:30 น. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจั

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5/2565

09:00 น. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2565

09:00 น. ประชุมเพื่อนำเสนอการศึกษาโครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล : การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผ

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2

13:00 น. สอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 โครงการระบบฐานข้อมูลอุทกธรณีวิทยาในรูปสามมิติเพื่อบริหารจัดการ

09:30 น. ประชุมสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส

08:00 น. สอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:00 น. สอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:00 น. สอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมหารือการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงิน ค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2565

09:30 น. ประชุมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565

10:00 น. ประชุมตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมาย

15:00 น. ประชุมคณะกลั่นกรอง ICT

08:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 7/2565

10:00 น. ประชุมหารือ climate change และตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล

09:00 น. ประชุมคณะทำงานคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565

09:30 น. ประชุมหารือการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าใช้น้ำบาดาล ฯผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส

14:00 น. ประชุมคณะทำงานรับเสด็จ

11:00 น. คณะทำงานรับเสด็จ

10:00 น. ประชุมตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการงานด้านการวางแผนฯ

09:00 น. ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบปะมาณฯ

13:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 7/2565

10:00 น. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2565

13:00 น. ประชุมการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างฯ65

13:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 6/2565

08:00 น. ประชุมรับเสด็จ

15:00 น. ประชุมหารือมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันระบบสารสนเทศ ร่วมกับ ศทส.

13:00 น. ประชุมการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างฯ65

13:30 น. ประชุมหารือร่วมกับ ศทส.

09:00 น. สอบสัมภาษณ์พนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:30 น. ประชุมหารือพิจารณาแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดสรรรายได้ฯ

08:30 น. ประชุมหารือ

08:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2565

14:00 น. ประชุมยกเลิกจ้างเหมาบริการ (นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง)

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 5/2565

13:00 น. ประชุมหารือร่วมกับ ศทส.

03:00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบสวน (ลับ)

13:00 น. ประชุมทุนการศึกษา

17:30 น. ทดสอบระบบ 65_2

13:00 น. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565

09:00 น. ปรับปรุงโครงสร้าง

13:00 น. ทดสอบระบบ 65

13:30 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA )

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 4/2565

10:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ประชุมร่วมกับ ศทส.

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงาน

13:30 น. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์น้ำบาดาล

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

09:00 น. รับมอบนโยบาย

09:30 น. ประชุมหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา

08:30 น. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) ครั้งที่ 2

08:30 น. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) ครั้งที่ 2

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565

13:00 น. ทดสอบระบบ65/1

14:30 น. ประชุมสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการอ่านผลงาน

09:00 น. สอบพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. สอบพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2565

09:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565

09:00 น. ลับ

12:30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานประชาสัมพันธ์

10:00 น. ประชุมตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการงานด้านพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้

14:00 น. ประชุมตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการงานด้านการวางแผนฯ

13:00 น. อบรมการใช้งานเครื่องรางวัดระดับความสูง

09:00 น. ประชุมหารืองานกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

14:00 น. ประชุมหารือ ร่าง พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ....

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ(e-Project Tracking System)

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565

13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

13:30 น. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สหกรณ์น้ำบาดาล

12:30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565

09:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ฯ

09:00 น. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

09:00 น. อาจารน์ที่ปรึกษานิเทศ

18:30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชา

08:00 น. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการTOR

13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สทนช.

10:00 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

18:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 3/2565

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 3/2565

14:00 น. เตรียมการเป่าล้างป้องภัยแล้งและโครงการพระราชดำริขนาดใหญ่ 14 แห่ง งบกลาง

13:00 น. ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

09:00 น. อบรมการใช้เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

13:30 น. ประชุมติดตามงาน (อทบ.) ที่ปรึกษาสวัสดิ์

09:30 น. ประชุมการตรวจราชการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

03:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2565

09:30 น. ประชุมคณะทำงานติดตามหนี้ค้าง

13:00 น. ปิดตรวจการสอบทานเอกสารการตรวจจ่าย เขต 10 อุดรธานี

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 3/2565

13:00 น. ประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:30 น. เสวนา ปลดล็อกข้อจำกัดการวิจัยสิ่งแวดล้อม

09:30 น. คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุน ครั้งที่ 1/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างที่ปรึกษา

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมาย

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:30 น. ประชุมหารือแนวทางการจัดฝึกอบรมวิชาการอุทกธีวิทยา

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565

09:00 น. การประชุมสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ปี 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 1

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 2/2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 2/2565

13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล ครั้งที่

10:00 น. ประชุม คตป.ทส. ชุดที่ 8 ครั้งที่ 1/2565

14:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 6/2565

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 5/2565

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 4/2565

09:00 น. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565

04:00 น. ประชุมคณะกรรมการสอบสวน (ลับ)

09:15 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานนวัตกรรม

11:00 น. แนวทางการดำเนินงานโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2565

09:00 น. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

13:00 น. คณะกรรมสอบแข่งขันเพื่่่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

10:00 น. Badan4Thai

15:00 น. เร่งรัดติดตามโครงการของสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

08:00 น. ประชุมการมุ่งสู่การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

09:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2565

09:00 น. ประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

12:30 น. ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ปี 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 14

12:30 น. ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ปี 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 7

08:30 น. ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ปี 2565 รอบที่ 1 เขตที่ 8

08:30 น. ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ปี 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 17

12:30 น. ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ปี 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 18

08:30 น. ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ปี 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 10

08:30 น. ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ปี 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 9

12:30 น. ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ปี 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 12

14:00 น. ประชุมโครงการระบบตัดสินใจผู้บริหาร

13:00 น. ประชุม อ.ก.พ.

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล

08:30 น. ประชุมผู้บริหาร

09:30 น. ประชุมประเมินผลโครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2565

08:00 น. การจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ครั้งที่ 4

08:00 น. การจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ครั้งที่ 3

08:00 น. ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ปี 2565 รอบที่ 1

16:00 น. ประชุม งานนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล

10:00 น. คณะกรรมการประเมินราคาพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 1/2565

08:00 น. การประกวดนวัตกรรมน้ำบาดาล

08:00 น. การประกวดนวัตกรรมน้ำบาดาล

08:00 น. การประกวดนวัตกรรมน้ำบาดาล

09:00 น. อบรมและสาธิตการใช้งานเครื่องบันทึกระดับน้ำอัตโนมัติ

09:30 น. ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำบันทึกคำให้การในความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 25

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีคณะที่ 2

13:00 น. ประชุม DSS

09:00 น. อบรมการใช้งานเครื่องบันทึกระดับน้ำบาดาลอัตโนมัติ จำนวน 21 ชุด

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 2/2565

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2565

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

09:00 น. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินคดี

13:30 น. การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดเก็บเอกสารประกอบการอ้างอิงผลการดำเนินงานของกองทุ

09:00 น. ลับ

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมาย

10:00 น. ตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการ

08:30 น. ประชุมโครงการประกวดนวัตกรรม

08:45 น. ประชุมโครงการประกวดนวัตกรรม

08:00 น. ประชุมโครงการประกวดนวัตกรรม

13:00 น. ตรวจรับงานจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญด้านการวางการแผนฯ

13:00 น. ประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 13 สทนช.

09:00 น. การบรรยายพิเศษเรื่องถ้ำวิทยาของโครงการศึกษาสำรวจขั้นรายละเอียดระดับลึกในพื้นที่หินปูน

12:30 น. ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ปี 2565 รอบที่ 1

16:00 น. ประชุมโครงการศึกษาสำรวจจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนฯ

09:00 น. ประชุม Big Data กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13:30 น. ประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับหน่วยงาน (Hardware Sof

07:00 น. อำนวยการสอบพนักงานกองทุนฯ

16:00 น. ประชุมร่วมกับ ทส.

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2564

10:00 น. ประชุมโครงการ

09:30 น. ตรวจรับพัสดุคอมพิวเตอร์

09:00 น. ่เผยแพร่ผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและประเมินประมาณการสูบน้ำบาดาลท

14:30 น. ฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 12/2564

07:00 น. สอบพนักงานกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุม ค.ต.ป.ทส. ชุดที่ 8 ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 20 ธ.ค.2564

08:30 น. ประชุมขยะ

08:30 น. ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวง ปี 2565

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 14/2564

10:00 น. ประชุมคณะอำนวยการเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ

15:00 น. ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

13:00 น. ลับ

13:30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 6/2564

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2564

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมาย

09:00 น. การจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ครั้งที่ 2

09:00 น. การจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ครั้งที่ 1

13:00 น. ประชุมหารือคณะทำงานกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13:30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 5

09:00 น. ประชุมตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการงานด้านพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้

09:15 น. ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเพิ่มประสิทธิภาคภาครัฐ

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 23/2564

09:30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1

09:00 น. คณะทำงานตามระบบประเมินผลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

11:30 น. ประชุมหารือ การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมหารือโครงการที่ขอรับเงินกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2564

09:00 น. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2565

09:00 น. ประชุมหารือโครงการที่ขอรับเงินกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2564

10:00 น. ติดตามความก้าวหน้า MOU ระหว่าง ทบ. กับ ธกส.

09:00 น. ประชุมตรวจรับจ้างที่ปรึกษาฯ

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ

09:00 น. สำรวจความต้องการข้อมูลในการจัดทำ แอปพลิเคชั่น สำหรับผู้บริหาร

08:30 น. ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา

09:30 น. ประชุมสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ครั้งที่ 3/2564

13:30 น. ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันน้ำบาดาลเพื่อบริการประชาชน (Badan4Thai)

13:30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 11/2564

09:00 น. ประชุมการทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย ผลผลิต /โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดฯ

13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็ก ครั้งที่ 3/2564

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 22/2564

08:30 น. อทบ ประชุมหารือ

08:30 น. ประชุม AIT

08:30 น. ประชุม AIT

11:00 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการTOR จัดซื้อยานพาหนะและขนส่งโครงการเสริมสร้างฯ65 จำนวน 2 ราย

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

11:00 น. ประชุม CCOP

13:00 น. ประชุมชี้แจงผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในประเด็นการตรวจสอบของ คตป.ทส.

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 24/2564

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13:30 น. ประชุมทบทวนและปรัปรุงเป้าหมายการให้บริการกระทรวงฯ

13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1

09:00 น. ลับ

13:00 น. ขอเชิญร่วมรับฟังแนวทางการทบทวนและปรับปรุงฯ

13:30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 11/2564

10:00 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ

10:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ ครั้งที่ 5/2564

13:30 น. คณะกรรมการการประชุมโครงสร้าง

08:15 น. KM ด้านการสำรวจน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล ครั้งที่ 9/2564

09:00 น. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการน้ำเกษตร

16:00 น. ประชุมสรรหาพนักงานกองทุนฯ

13:30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 6/2564

08:30 น. เตรียมความพร้อมประชุม ถ่ายโอน

16:00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 13/2564

09:30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2564

13:00 น. ประชุม CCOP

13:00 น. ประชุม CCOP

14:00 น. ประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมธรรมาภิบาลข้อมูล

09:00 น. แบบเติมน้ำฝนผ่านหลังคา โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13:00 น. ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564

09:30 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะ

12:00 น. ประชุมหารือร่วมกับ ศทส.

13:30 น. การประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแล การควบคุมภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 2564

13:00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ ครั้งที่2

08:30 น. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1

13:00 น. ประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:30 น. ประชุมหารือจัดทำวีดีทัศน์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนฯ

09:00 น. แนะนำโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สอฟ.)

09:00 น. หารือเพื่อให้ข้อเสนอแนะโครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:30 น. ประชุมหารือเพื่อคัดเลือกโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลที่จะดำ

09:00 น. ลับ

08:00 น. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สำหรับเจ้าหน้าที่

09:30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 6/2564

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 21/2564

09:30 น. โครงการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลกร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

13:00 น. คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

08:30 น. ประชุมประชาสัมพันธ์ร่วมกับอาจารย์วิโรจน์

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 /2564

09:30 น. ประชุมรายงานการตรวจราชการผ่านระบบรายงานผล ผ่าน ทส.

13:30 น. ประชุมหารือโครงสร้าง

13:00 น. ประชุมคณะทำงานดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนด้านน้ำบาดาลให้แก่ อปท.

14:30 น. การประชุมการชี้แจงตัวชี้วัด สทบ. เขต

09:00 น. ประชุมตรวจรับจ้างเหมาบริการงานด้านการวางแผน

09:30 น. ประชุมติดตามการดำเนินงานของ ศทส.

10:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

09:30 น. ประชุมพิจารณาความเหมาะสมและจำเป็นของโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบ

13:30 น. รับมอบนโยบายปีงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.2565 จาก ปกท.ทส.

09:30 น. ประชุมสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ครั้งที่ 2/2564

13:00 น. ประชุมเรื่องเครื่องราชฯ

13:00 น. ประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2564

10:00 น. ประชุมติดตามและประเมินความก้าวหน้า ทบ. ธกส.

09:00 น. เรื่อง รับเสด็จ

13:00 น. หารือเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับ ส.กพร.และ กพ.

09:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมหารือการพัฒนาระบบ e-Service สำหรับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

13:30 น. ดำเนินการ

14:00 น. ประชุมหารือร่วมกับ JICA

08:30 น. อบรมการเสริมสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

13:00 น. ประชุมเรื่องการฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16

09:15 น. ปฐมนิเทศพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลรายใหม่

03:15 น. เงินกู้

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1/2564

13:00 น. การจัดทำข้อมูลการพิจารณาพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเชิงรุก

08:00 น. ประชุมหารือร่วม โครงการศึกษา ฯ

03:00 น. ประชุมเปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

10:15 น. ประชุมเตรียมการท่าทีไทยสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16

13:00 น. ประชุมหารือกฤษฎีกาเรื่องเปรียบเทียบคดี

08:00 น. อบรมช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 รุ่นที่ 25

08:00 น. อบรมช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 รุ่นที่ 25

08:00 น. อบรมช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 รุ่นที่ 25

13:45 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2564

12:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 19/2564

09:30 น. กพร.

09:30 น. ประชุมโครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่

10:00 น. ประชุมสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

08:00 น. สัมภาษณ์พนักงานกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ทดสอบจองห้องประชุม

08:00 น. ประชุมกรรมการ TOR

13:30 น. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารบางเขน

10:00 น. ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดา

10:00 น. ประชุมโครงสร้าง

01:45 น. กรรมการเงินกู้

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1 (กนก.)

09:00 น. การประชุมกำหนดขอบเขตของงานจ้างและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจ้างเหมาบริการงานด้านการ

08:30 น. ทบทวนแผนโครงการ และข้อกำหนดโครงการแผนฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี

08:30 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:30 น. อบรมควบคุมคุณภาพการเจาะน้ำบาดาลและการตรวจรับงาน

10:00 น. หารือตัวชี้วัด e-service

15:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

10:00 น. ประชุมพิจารณาขอบเขตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

09:00 น. ประชุมรับฟังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 โครงการอุตสาหกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้

10:00 น. ประชุมหารือตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565

08:00 น. สัมภาษณ์พนักงานกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 20/2564

08:30 น. ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

13:30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2564

09:00 น. ประชุมหารือตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565

09:00 น. การตรวจติดตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัมนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฯ

08:00 น. อบรมควบคุมคุณภาพการเจาะน้ำบาดาลและการตรวจรับงาน

09:00 น. ลับ

09:00 น. ลับ

14:00 น. ทดสอบการจองห้องประชุม

09:30 น. การประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

09:30 น. ประชุมสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

13:30 น. กรอบรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์

09:30 น. ทบทวนแผนโครงการ และข้อกำหนดโครงการแผนฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี

13:30 น. ประชุมผู้บริหาร

08:00 น. ตรวจประเมินสำนัักงานสีเขียว

08:30 น. อบรมควบคุมคุณภาพการเจาะน้ำบาดาลและการตรวจรับงาน

17:45 น. การบริหารน้ำในแต่ละพื้นที่

08:00 น. ช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 2

08:00 น. ช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 2

08:00 น. ช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 2

09:30 น. อบรม Train the Trainers

09:30 น. อบรม Train the Trainers

04:30 น. ประชุมคณะกรรมการ HippS

08:00 น. อบรม Train the Trainers

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2564

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการติดตาม และรายงานสถานภาพการใช้ค่าสาธารณูปโภคของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:30 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 7 /2564

13:30 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2564

08:30 น. ประชุมและรับฟังรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report 2)

09:00 น. ชี้แจงโครงการ รวมถึงเรื่องการจัดทำคู่มือความยั่งยืนของน้ำชุมชน

08:00 น. ประชุมปัจฉิมนิเทศน์กับ สทนช.

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:00 น. ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจร

08:30 น. ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจร

15:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการส่วนกลางในส่วนกลาง ครั้งที่ 13/2564

10:45 น. ทดสอบจองห้องประชุม 09.00 วันที่ 29 มิถุนายน 2564

10:15 น. 00

16:45 น. ทดสอบสร้างหัวข้อโดยเนติ์

08:30 น. ทดสอบจองห้องประชุม 09.00 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

08:00 น. ประชุมเตรียมการ THA 2022

08:30 น. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงฯ

12:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการส่วนกลางในส่วนกลาง ครั้งที่ 12/2564

11:30 น. ประชุม ทดสอบ 09.00 วันที่ 28 มิถุนายน 2564

13:30 น. ประชุมผู้บริหาร

13:00 น. ประชุมผู้บริหาร

08:00 น. ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564

14:30 น. การประชุมผู้บริหาร

09:00 น. ศทส.ทดสอบ

09:00 น. ศทส.ทดสอบ

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 2

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 2

[ห้องประชุม Conference ศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานะการณ์ภัยแล้ง]

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)

[ห้องประชุม Conference ศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานะการณ์ภัยแล้ง]

วันที่ใช้ห้อง รายละเอียด จำนวนผู้เข้าประชุม
05/10/2565 - 08:30 - 16:30 หัวข้อ : ทดสอบระบบ จัดเตรียมระบบห้องประชุมออนไลน์
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
ชื่อผู้จอง : ศิริพร
เบอร์ติดต่อ : 7090
ปิดเวลา : 16:30
ประเภทการประชุม : -
20
05/10/2565 - 13:30 - 16:00 หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ เพื่อความมั่นคงของครอบครัว ครั้งที่ 3/2565
สถานที่ : ห้องประชุมที่ 3 (Conference)
หน่วยงาน : สหกรณ์น้ำบาดาล
ชื่อผู้จอง : นายปิติพล คงนิสัย
เบอร์ติดต่อ : 0617738749
ปิดเวลา : 16:00
ประเภทการประชุม : -
5
05/10/2565 - 10:00 - 12:00 หัวข้อ : ให้ข้อมูลโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ฯ
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 2
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้จอง : นางสาวสุรินทรา หัดขุนทด
เบอร์ติดต่อ : 026667138
ปิดเวลา : 12:00
ประเภทการประชุม : -
10