ปฎิทินการประชุม (รวม)

13:00 น. หารือเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับ ส.กพร.และ กพ.

09:00 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมหารือการพัฒนาระบบ e-Service สำหรับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

13:30 น. ดำเนินการ

14:00 น. ประชุมหารือร่วมกับ JICA

13:00 น. ประชุมพิจารณาความเหมาะสมและจำเป็นของโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบ

08:30 น. อบรมการเสริมสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

08:30 น. อบรมการเสริมสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 22/2564

13:00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 21/2564

13:00 น. ประชุมเรื่องการฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16

09:15 น. ปฐมนิเทศพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลรายใหม่

03:15 น. เงินกู้

13:00 น. ประชุมอนุพัฒนากฎหมายน้ำบาดาล

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานทางวิชาการ เพื่อนำเสนอในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1/2564

13:00 น. การจัดทำข้อมูลการพิจารณาพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเชิงรุก

08:00 น. อบรม Green Office

10:00 น. ประชุมคณะทำงานอำนวยการรับเสด็จฯ

08:00 น. ประชุมหารือร่วม โครงการศึกษา ฯ

03:00 น. ประชุมเปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

10:15 น. ประชุมเตรียมการท่าทีไทยสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16

13:00 น. ประชุมหารือกฤษฎีกาเรื่องเปรียบเทียบคดี

08:15 น. อบรมช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 รุ่นที่ 25

08:00 น. อบรมช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 รุ่นที่ 25

08:00 น. อบรมช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 รุ่นที่ 25

08:00 น. อบรมช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 รุ่นที่ 25

13:45 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 4/2564

12:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 19/2564

09:30 น. กพร.

09:30 น. ประชุมโครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่

10:00 น. ประชุมสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

08:00 น. สัมภาษณ์พนักงานกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

09:00 น. ทดสอบจองห้องประชุม

08:00 น. ประชุมกรรมการ TOR

13:30 น. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารบางเขน

10:00 น. ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดา

10:00 น. ประชุมโครงสร้าง

01:45 น. กรรมการเงินกู้

13:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1 (กนก.)

09:00 น. การประชุมกำหนดขอบเขตของงานจ้างและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจ้างเหมาบริการงานด้านการ

08:30 น. ทบทวนแผนโครงการ และข้อกำหนดโครงการแผนฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี

08:30 น. สอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:30 น. อบรมควบคุมคุณภาพการเจาะน้ำบาดาลและการตรวจรับงาน

10:00 น. หารือตัวชี้วัด e-service

15:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

10:00 น. ประชุมพิจารณาขอบเขตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

09:00 น. ประชุมรับฟังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 โครงการอุตสาหกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้

10:00 น. ประชุมหารือตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565

08:00 น. สัมภาษณ์พนักงานกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

13:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 20/2564

08:30 น. ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน

13:30 น. ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

09:30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ 10/2564

09:00 น. ประชุมหารือตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565

09:00 น. การตรวจติดตามโครงการเงินกู้เพื่อการพัมนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฯ

08:00 น. อบรมควบคุมคุณภาพการเจาะน้ำบาดาลและการตรวจรับงาน

09:00 น. ลับ

09:00 น. ลับ

14:00 น. ทดสอบการจองห้องประชุม

09:30 น. การประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

09:30 น. ประชุมสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

13:30 น. กรอบรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์

09:30 น. ทบทวนแผนโครงการ และข้อกำหนดโครงการแผนฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี

13:30 น. ประชุมผู้บริหาร

08:00 น. ตรวจประเมินสำนัักงานสีเขียว

08:30 น. อบรมควบคุมคุณภาพการเจาะน้ำบาดาลและการตรวจรับงาน

17:45 น. การบริหารน้ำในแต่ละพื้นที่

08:00 น. ควบคุมกิจการน้ำบาดาล

08:00 น. ควบคุมกิจการน้ำบาดาล

08:00 น. ควบคุมกิจการน้ำบาดาล

08:00 น. ช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 2

08:00 น. ช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 2

08:00 น. ช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 2

09:30 น. อบรม Train the Trainers

09:30 น. อบรม Train the Trainers

04:30 น. ประชุมคณะกรรมการ HippS

08:00 น. อบรม Train the Trainers

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2564

09:00 น. ประชุมคณะกรรมการติดตาม และรายงานสถานภาพการใช้ค่าสาธารณูปโภคของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

08:30 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 7 /2564

13:30 น. ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 6/2564

08:30 น. ประชุมและรับฟังรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (Progress Report 2)

09:00 น. ชี้แจงโครงการ รวมถึงเรื่องการจัดทำคู่มือความยั่งยืนของน้ำชุมชน

08:00 น. ประชุมปัจฉิมนิเทศน์กับ สทนช.

09:30 น. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี คณะที่ 1

13:00 น. ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจร

08:30 น. ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจร

15:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการส่วนกลางในส่วนกลาง ครั้งที่ 13/2564

10:45 น. ทดสอบจองห้องประชุม 09.00 วันที่ 29 มิถุนายน 2564

10:15 น. 00

16:45 น. ทดสอบสร้างหัวข้อโดยเนติ์

08:30 น. ทดสอบจองห้องประชุม 09.00 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

08:00 น. ประชุมเตรียมการ THA 2022

08:30 น. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงฯ

12:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการส่วนกลางในส่วนกลาง ครั้งที่ 12/2564

11:30 น. ประชุม ทดสอบ 09.00 วันที่ 28 มิถุนายน 2564

13:30 น. ประชุมผู้บริหาร

13:00 น. ประชุมผู้บริหาร

08:00 น. ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564

14:30 น. การประชุมผู้บริหาร

09:00 น. ศทส.ทดสอบ

09:00 น. ศทส.ทดสอบ

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 2

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 2

[ห้องประชุม Conference ศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานะการณ์ภัยแล้ง]

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)

[ห้องประชุม Conference ศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานะการณ์ภัยแล้ง]