รายการจองห้องประชุม

 
 
เวลาเริ่มประชุม รายละเอียด จำนวนผู้เข้าประชุม QRcode
10:00 - 12:00
หัวข้อ : ให้ข้อมูลโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ฯ
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 2
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน

10
13:30 - 16:00
หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ เพื่อความมั่นคงของครอบครัว ครั้งที่ 3/2565
สถานที่ : ห้องประชุมที่ 3 (Conference)
หน่วยงาน : สหกรณ์น้ำบาดาล

5
08:30 - 16:30
หัวข้อ : ทดสอบระบบ จัดเตรียมระบบห้องประชุมออนไลน์
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

20