รายการจองห้องประชุม

 
 
เวลาเริ่มประชุม รายละเอียด จำนวนผู้เข้าประชุม QRcode
13:00 - 17:30
หัวข้อ : ประชุมคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2565
สถานที่ : ห้องประชุมที่ 3 (Conference)
หน่วยงาน : สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

15
10:00 - 12:00
หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2565
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 2
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

15
08:30 - 12:00
หัวข้อ : ประชุมผู้บริหาร
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 1 (ห้องใหญ่)
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

20
09:00 - 16:30
หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2
หน่วยงาน : กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

10